Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je spoločnosť Kreatura s.r.o, Urbánková 1052/13, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel : Sro , Vložka číslo : 118702/B, IČO 50812149, DIČ 2120489789, tel. +421915707627, e-mail: info@stvoryzkuchyne.com (ďalej len predávajúci).
1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom  kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru alebo poskytnutia služieb, ktorý predávajúci ponúka na svojej web-stránke www.stvoryzkuchyne.com (ďalej len „web-stránka“).
1.3 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“)
1.4 Tieto VOP sú platné od dňa 05.11.2019, až do vydania nových VOP.

      2.   OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar alebo služby ponúkané predávajúcim môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránke predávajúceho.
2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci bez zbytočného odkladu emailom. Toto potvrdenie obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, služby,údaj o cene tovaru, služby, spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky a rovnako aj v prípade služby, tú poskytnúť v súlade s objdnávkou.
2.5 Kupujúci má právo na zrušenie objednávky. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar, či službu uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
2.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar, či službu. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …).

     3.   CENY

3.1 Predávajúci nie je platcom DPH.
3.2 K základnej cene objednávky tovaru  je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

     4.    PLATBY

4.1 Platbu za objednaný tovar , či službu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) prevodným príkazom zo svojho bankového účtu,
b) priamym vkladom v hotovosti na bankový účet predávajúceho,

4.2 Platba je možná iba v EUR.
4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom. V prípade objednania služieb alebo elektronickej knihy, bude faktúra zaslaná kupujúcemu e-mailom.

     5.    DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 8 pracovných dní od pripísania sumy za tovar na účet predávajúceho, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.
5.3 Tovar bude vyexpedovaný do 8 pracovných dní od pripísania sumy za tovar na účet predávajúceho a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

     6.    DORUČENIE TOVARU

6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
a) kuriérskou službou,
b) Slovenskou poštou.
6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad).
6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim momentom, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

     7.    ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona „od kúpnej zmluvy“, ak už kupujúci prevzal tovar) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
7.2 Tovar na vrátenie musí byť:
a) nepoškodený,
b) kompletný
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.
7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto VOP, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho – tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, …).
7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto VOP  a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.
7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto VOP nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

7.6 V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. kupujúci  nemôže odstúpiť od objednávky:

a)predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho

 1. b) ak je predmetom poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Kupujúci po oboznámení s týmito VOP potvrdzuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od vybavenej objednávky.

      8.    ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
8.2 Záručná doba na hmotný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

8.5 POSTUP REKLAMÁCIE:
8.5.1. Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
8.5.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho

Alternatívne riešenie sporov
 
 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (emailom na: info@stvoryzkuchyne.com, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu ( ďalej len „ ARS“) subjektu ARS, ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa doručenia jej odoslania.
 3. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.  Subjektom ARS pre spory s predávajúcim e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia prípadné iný orgán ARS zapísaný v zozname ministerstva. Zoznam orgánov ARS je dostupný na: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s
 4. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z. za pomoci k tomu určenej platformy (http://ec.europa.eu/consumers/odr/) alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

 

       9.    OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky prostredníctvom web-stránky www.stvoryzkuchyne.com sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej ako „ZOOÚ“). K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky.

9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci  v súlade so ZOOÚ súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich  žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

Kupujúci má podľa ZOOÚ v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
Má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

 1. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
 2. b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 4. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

Kupujúci  má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

 1. a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketing10.

      10.    LICENČNÁ DOHODA

10.1 V prípade, že predmetom objednávky je kúpa elektronickej knihy, kupujúci má právo uchovávať si kópie danej elektronickej knihy, prezerať a zobrazovať elektronickú knihu neobmedzene, avšak výlučne len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie. Elektronická kniha je chránená autorským zákonom. Kupujúci nemôže predávať, šíriť, distribuovať alebo iným spôsobom priraďovať práva tovaru alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane.

      11.    ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE

11.1 Dozor vykonáva  Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

10.2 Tieto VOP a všetky zmluvné vzťahy a zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Bratislave, dňa 05.11.2019